Polityka Prywatności

Regulamin programu lojalnościowego „PUNKTOMANIA”

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1.1 Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy PUNKTOMANIA”.

1.2 Organizatorem programu jest PGS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000150437, o kapitale zakładowym w wysokości 3.469.000 zł, NIP numer 526-26-85-674; REGON numer 015312191 (zwany dalej: „Organizator”).

1.3 Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym PUNKTOMANIA, określone przez Organizatora.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 

  • 2.1 Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów, zorganizowany przez Organizatora we współpracy z ww. Sklepami, pod nazwą „PUNKTOMANIA”.

2.2 Sklepy – punkty sprzedaży detalicznej działające w ramach partnerskiej sieci sklepów Organizatora, oferujące produkty w ramach Programu i oznaczone widoczną informacją o uczestnictwie danego punktu sprzedaży w Programie. Lista Sklepów biorących udział w Programie stanowi Załącznik nr __ do Regulaminu oraz dostępna jest na stronie www ________________. Lista Sklepów podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.

2.3 Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat i której wydana została Karta.

2.4 Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

2.5 Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika punktów w ramach Programu.

2.6 Karta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

2.7 Kod Karty – kod EAN lub pasek magnetyczny na Karcie Uczestnika Programu, którego odczytanie przez system informatyczny obsługujący Program powoduje przypisanie numeru Karty Uczestnika do jego transakcji w ramach Programu i naliczenie punktów na Koncie Uczestnika.

2.8 Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu oraz zgodę na ich przetwarzanie, jak również oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu oraz zgodę na uczestnictwo w Programie zgodnie z Regulaminem, którego wzór stanowi Załącznik nr __ do Regulaminu.

2.9 Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

2.10 Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu Partnera zawartym z Organizatorem.

2.11 Kupon Rabatowy– wydany przez Organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania rabatu w określonej kwocie określonej na kuponie w sklepach objętych Programem. Kupon Rabatowy nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, doładowań telefonicznych,  płatności za rachunki dokonywane za pośrednictwem Sklepu.

2.12 Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów dostępnych w Sklepie, która może zostać wydana Uczestnikowi w zamian za punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu, z wyłączeniem: alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, doładowań telefonicznych, płatności za rachunki dokonywane za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3. Postanowienia ogólne

3.1 Program prowadzony jest w Sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu, jak i Załączników do Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu lub Załączników do niego, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany w Sklepach objętych Programem lub na stronie www ____________. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji uczestnictwa w Programie na piśmie, które Uczestnik powinien złożyć w Sklepie. Jeśli Uczestnik nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie w terminie 1 miesiąca od zmiany jego Regulaminu lub Załączników do Regulaminu, uznaje się, że Uczestnik wyraził zgodę na wprowadzone zmiany.  

3.3 Organizator ani Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty przez Uczestników, w tym ich używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.

3.4 Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty lub unieważnieniem punktów zebranych na Koncie Uczestnika w ramach Programu.

3.5 Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepach oraz na stronie www  ____________

 

 

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

4.1 Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

4.2 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez Prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie jego złożenie w dowolnym Sklepie.

4.3 Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Program i nie staje się jego Uczestnikiem.

4.4 Poprzez podpisanie Formularza Rejestracyjnego, wypełnionego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu. 

Przystępując do Programu Uczestnik zawiera umowę z Organizatorem. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Uczestnik naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, wykluczeniem Uczestnika z Programu, unieważnieniem lub zablokowaniem Karty oraz unieważnieniem punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

4.5 Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Sklepach, po złożeniu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony lub podpisany przez osobę przystępującą do Programu, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, a w razie jego nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia punktów zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

4.6 Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika poprzez stronę www………, lub w wybranym przez siebie Sklepie.

4.7 Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich.

 

 

§ 5. Dane osobowe Uczestników

5.1 Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym swoje dane osobowe.

5.2 Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przez przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika na Formularzu Rejestracyjnym oraz zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

5.3 Podpisując formularz Zgłoszeniowy oraz przekazując wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym przez:

a)       Organizatora, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora oraz w celach reklamowych i marketingowych; oraz

b)       Sklepy, tj. podmioty prowadzące Sklepy uczestniczące w Programie, w celach realizacji Programu oraz innych programów lojalnościowych organizowanych przez Organizatora we współpracy ze Sklepami. 

5.4 Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę przystępującą do Programu jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

5.5 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli PGS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000150437, o kapitale zakładowym w wysokości 3.469.000,00 zł, NIP numer 526-26-85-674; REGON numer 015312191.

5.6 Dane osobowe Uczestników Programu zbierane są w celu wskazanym w pkt 3 wyżej niniejszego § 5.

5.7 Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W tym celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Kasjer w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika.

5.8 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie. 

5.9 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są usuwane.

5.10 Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz 1422, z późn. zm).

 

 

§ 6. Zapisywanie transakcji w ramach Programu, zbieranie punktów

6.1 Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup produktów i usług w Sklepach uczestniczących w Programie.

6.2 Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.

6.3 Karta może być używana we wszystkich Sklepach.

6.4 Karta nie może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Katy, nie będącą uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.

6.5 Uczestnik gromadzi punkty w Programie poprzez dokonanie zakupu w Sklepach biorących udział w Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  

6.6 Wartość transakcji zakupu dokonanej przez Uczestnika w Programie zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 10 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty nie są naliczane za zakup towarów akcyzowych.

6.7 Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie podczas uiszczania płatności za dokonane zakupy, sczytanie kodu lub paska z Karty klienta i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika.

6.8 Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Sklepach uczestniczących w Programie lub najpóźniej w ciągu 24 godzin na stronie www………….pl.

6.9 Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy.

6.10 W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

6.11 Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.

 

 

§ 7. Wymiana punktów na Nagrody rzeczowe oraz Kupony Rabatowe

7.1 Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe lub Kupony Rabatowe o określonej wartości wskazanej na Kuponie Rabatowym, które uprawniają do rabatu, w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, przy zakupie produktów w Sklepie przez Uczestnika Programu, któremu został wydany taki kupon.

7.2 Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może dokonać tylko Uczestnik, któremu dana Karta została wydana. Pracownik Sklepu dokonujący wymiany punktów na Nagrodę może poprosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości Uczestnika ze zdjęciem, a w przypadku odmowy okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości, odmówić Uczestnikowi wymiany zgromadzanych przez niego Punktów na Nagrody.

7.3 Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione na Nagrody wyszczególnione w punktach informacyjnych w Sklepach (plakaty, zdjęcia, informacja pisana), ewentualnie na stronie internetowej www………….

7.4 PARYTET WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY RZECZOWE – DO OPISANIA (Informacja jak określić, ile punktów wart jest dany produkt, który chce wybrać klient, np. czajnik. W punkcie 8 niżej mowa jest o tym, że podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu, kasjer Sklepu odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów, przyporządkowanych do odbieranej Nagrody. Powinno być opisane, jak określić ile punktów przypada na nagrodę, np. 1 punkt = 10 zł wartości nagrody.)

7.5 Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe na następujących zasadach:

600 pkt = kupon o wartości 5 zł

1100 pkt = kupon o wartości 10 zł

1500 pkt = kupon o wartości 15 zł

 

7.6 Wymiany punktów na Nagrody realizowane są w Sklepach uczestniczących w Programie. Nagrody dostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody o wyższej wartości lub w niedostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania ww. żądania przez Uczestnika odbioru Nagrody.

7.7 Asortyment Nagród oferowanych w ramach Programu może ulegać zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Organizator zastrzega sobie Prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora produktów oferowanych jako Nagrody w Programie.

7.8 Podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu, kasjer w Sklepie odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów, przyporządkowanych do odbieranej Nagrody.

7.9 Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej  przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji. W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w  art. 21 ust. 1 pkt. 68 68 u. o. p. d. o. f., warunkiem wydania Nagrody Uczestnikowi jest przekazanie przez Uczestnika na rzecz Organizatora kwoty odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu należnemu od Nagrody w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

7.10 Produkty wydawane w ramach zamiany punktów zgromadzonych w Programie na Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej.

7.11 W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien poinformować kasjera Sklepu w wybranym przez siebie Sklepie uczestniczącym w Programie o tym, że chce uzyskać Kuponu Rabatowego .

7.12 Kupon Rabatowy zostanie wydany Uczestnikowi w Sklepie wybranym przez Uczestnika, po okazaniu Karty klienta oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7.13 Po odebraniu Kuponu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Kuponu Rabatowego  ilość punktów, obliczona zgodnie z pkt 5 wyżej.

7.14 Kupon Rabatowy ważny jest wyłącznie w Sklepach w terminie do dnia określonego na danym Kuponie Rabatowym.

7.15 Kupon Rabatowy posiada swój nominał, uprawnia on do uzyskania rabatu od produktów oferowanych w chwili realizacji tego kuponu w danym Sklepie, wartość produktów musi odpowiadać wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, powiększonej co najmniej o 1 złoty w celu udzielenia na jego podstawie prawidłowego rabatu na produkty. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

7.16 Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

7.17 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów na Koncie Uczestnika, Uczestnik ma prawo do złożenia w terminie 14 dni reklamacji w Sklepie lub za pomocą formularza na stronie www……….pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

 

 

§ 8. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

8.1 W wypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty, Uczestnik powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep, w którym Karta została wydana. Sklep wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty. Karta może także zostać zablokowana i unieważniona, a Uczestnik wykluczony z Programu w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym.

8.2 Organizator ani Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, łącznie z wymianą punktów na Nagrody, w sytuacji, gdy Uczestnik nie powiadomił niezwłocznie Sklepu, w którym Karta została wydana, o zdarzeniu opisanym w pkt. 1. Organizator natomiast zabezpieczy zgromadzonych na Koncie Uczestnika punkty po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia faktu wskazanego w pkt 1 wyżej we właściwym Sklepie.

8.3 Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi duplikat Karty.

8.4 W przypadku wystawienia duplikatu Karty, punkty zgromadzone dotychczas na Koncie Uczestnika zostaną zapisane na nowej duplikacie Karcie. W okresie oczekiwania na duplikat Karty, nowe punkty nie są naliczane. Duplikat Karty powinien być wysłany na adres Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjny w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Uczestnika utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty. Decyzja o odpłatności za wydanie duplikatu pozostaje w gestii Sklepu.  

8.5 Organizator zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1 Organizator oraz Sklepy przy zestawianiu oferty Nagród w Programie kierują się przy doborze produktów oferowanych, jako Nagrody możliwie największą troską o satysfakcję klienta, ale nie ponoszą odpowiedzialności za ich stopień użyteczności dla Uczestnika.

9.2 Organizator i Sklepy nie gwarantują, że zdjęcia, parametry i opisy produktów oferowanych w ramach Nagród są dokładne, kompletne i aktualne. W rzeczywistości, z uwagi na zmiany na rynku produktów oraz zmiany w zakresie regulacji prawnych, produkty rzeczywiste oferowane w ramach Nagród mogą różnić się od ich opisu lub zdjęcia.

9.3 Program rozpoczyna się od dnia _____________ 2014 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

9.4 Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na stronie www………..pl oraz w Sklepach uczestniczących w Programie.

9.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych Sklepów, w formie zmian Załącznika nr __ do niniejszego Regulaminu, zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu.

9.6 W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe powinni wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

9.7 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie Organizatorowi za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Sklep, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe powinien wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od daty złożonego przez niego oświadczenia o rezygnacji. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

9.8 Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

9.9 Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9.10 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie produktów za które naliczane są punkty w Programie .

9.11 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………….. 2014 r.